oesg-logo    
       
   

filmer

Du willst mehr wissen über schwedische Filme

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet – vi stärker filmen

Stiftelsen Svenska Filminstitutet arbetar för att stärka den svenska filmen i alla led - från idé till färdig film, under dess lansering i Sverige och världen, och genom att bevara den för eftervärlden i vårt arkiv.

Uppdrag från staten och filmbranschen

Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer. Uppdragen – att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt – finns definierade i filmavtalet, filmpropositionen och i det årliga regleringsbrevet.

Filminstitutets verksamhet finansieras dels genom statliga medel, dels genom filmavtalet som bland annat inbegriper den tioprocentiga avgiften på biobiljettintäkter.

Styrelsen utsedd av regeringen

Filminstitutet leds av en styrelse som består av nio ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen tillsätter den verkställande direktören som ansvarar för Filminstitutets löpande verksamhet.

Es gibt eine Vielzahl an interessanten Links:


Sveriges Utbildningsradio UR, är sedan länge den största enskilda aktören inom det växande svenska utbildningsområdet. Tillsammans med Sveriges Television, SVT, och Sveriges Radio, SR, utgör UR svensk public service, det vill säga tre företag i allmänhetens, hela svenska folkets, tjänst.

UR är unikt genom sin multimediala verksamhet med tv, radio, webb, böcker och andra förlagsprodukter. UR ligger i framkant även i utvecklingen av teknik och media.

Vad vill UR?

UR:s vision är att bli Sveriges mest använda utbildningsföretag inom tv, radio och webb. UR vill också vara drivande i utvecklingen av det flexibla lärandet.

UR har länge insett sanningen i vad redan de gamla romarna visste: non scholae sed vitae discimus, vi lär inte för skolan utan för livet. Det "livslånga lärande" som allt fler talar om idag har länge varit en ledstjärna. UR vill inte bara underlätta lärandet för alla svenskar. Vi vill också väcka lusten att lära hos både unga och gamla.

UR:s utbud ska vara lätt att hitta, enkelt, inspirerande och stimulerande att använda. UR:s pedagogiska verktyg vässas hela tiden. Med hjälp av modernast tänkbara teknik ska dagens och framtidens UR-utbud och UR:s personal utvecklas i nära samarbete och ständig dialog med användarna.

UR verkar för ett eget sändningsutrymme och regelbundna egna sändningar på egna villkor i en digital tv-kanal.

 
       
   
           
       
Deutsch Svenska Home